Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A http://apacuka.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Szolgáltató kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával
  történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatók legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja, mindent
  megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében, és azok kezelésekor az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírtaknak
  alapján jár el.

 

 1. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok
  megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
  1981. január 28-án napján kelt
  egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név, - és lakcímadatok kezeléséről szóló
  1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az inf
  ormációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott
  betartására.

 

 1. Az adatkezelés célja: adásvételi szerződések teljesítése és ezzel kapcsolatos adminisztráció, nyilvántartás, pénzügyi műveletek és ügyfélszolgálati
  tevékenység, termék kiszállítás. Külön hozzájárulással a további célokhoz adhat adatot az Ügyfél: elektronikus és telefon kapcsolattartás, hírlevél
  küldés, reklám és marketing célok, termékinformáció és üzleti ajánlatok, írásban, telefonon és elektronikus úton.

 

 1. A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.

 

 1. A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok:

Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám) Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatók számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító stb.) kezelésének célja a webáruházban
  el
  érhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai
  rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arr
  a, hogy felhasználói csoportokat
  képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet
  küldjön.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik
  személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel
  – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulá
  sa esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a
  Szolgáltató törli.

 

 1. Az Ügyfél adatszolgáltatása a szerződés teljesítésével összefüggésben szükséges adatok tekintetében kötelező (név, cím, e-mail), míg a
  kapcsolattartással összefüggésben önkéntes (telefonszám), jogalapja az érintett beleegyezése, illetőleg a jogszabályi előírás. A Szolgáltató
  szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához.

 

 1. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének
  vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni. Regiszt
  rált felhasználó esetén az Ügyfél a
  regisztrációját online törölheti, ezzel pedig törlésre kerül minden olyan adat, amely nyilvántartása nem kötelező (a Szolgáltató birtokában
  maradnak a számlázással és fizetéssel kapcsolatos információk, adatok).

 

 1. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe
  vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

 

 1. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk
  valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be
  nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal.
  Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt
  okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

 

 1. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében
  a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött i
  nformációkat.

 

 1. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a
  webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megado
  tt adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a
  hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
   [email protected] e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az
  igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségein
  ken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az üzemeltetett weboldal ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználó barátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá
  teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjü
  k a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról.

 

A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél számítógépe tárol annak érdekében, hogy a webshop minden funkcióját zavartalanul használhassa.
Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a Szolgáltató szerveréről az Ügyfél számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés
befejezésekor automatikusan törlődnek a számítógép merevlemezéről.

 

Vannak „állandó cookie-k” is, amelyek a böngészés után is a számítógépen maradnak és lehetővé teszik, hogy következő látogatásakor a Szolgáltató felismerje az Ügyfél számítógépét. Az Ügyfél a cookie-k tárolásának letiltásával bármikor visszautasíthatja a cookie-kat. A legtöbb böngésző súgó funkciójában
megtalálhatóak az ehhez szükséges beállítások. Vegye figyelembe, hogy a „bejelentkezés” és a „megrendelés” funkciók egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan működnek a cookie-k törlése vagy blokkolása esetén. Ahhoz, hogy a webshop minden funkc
ióját zavartalanul használhassa, szükséges a cookie-k engedélyezése a böngésző beállításaiban.

 

 1. Adatkezelők megnevezése:
 • Magyar Posta Zrt.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok futárszolgáltatók részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének
  ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából ad
  attovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató
  által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
  meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási
  nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

 1. Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a
Szolgáltató kizárólag jogilag h
itelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a
Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetők a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

 1. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-107288/2016.

 

 1. Jogorvoslattal élhet
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • URL: http://naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja
  az alábbi óvintézkedéseket:
 • vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
 • az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése

 

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

 1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvtől szóló 2013. évi V. törvény, a a fogyasztó és a
  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronik
  us kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

 1. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.