Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – www.apacuka.hu

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PÁLFI Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a http://www.apacuka.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a http://www.apacuka.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató adatai:

Név: PÁLFI Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 35/a

Email cím: [email protected]

Telefon: +36 70 940 6480

Cégjegyzékszám: 13-06-070544

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28348094-1-13

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található

elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre

Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó

és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

évi V. törvény szabályozza.

 

2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

3. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt

szerződésnek. A szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. A szerződéskötés tényét a Szolgáltató rendszerében rögzített elektronikus adatok és a 3.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail igazolja.

 

4. A szerződés nyelve magyar.

 

5. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 

7. Panaszügyintézés helye, módja

 

Cím: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 35/a

E-mail: [email protected]

Telefon: +36709406480

Panaszügyintézés módja: személyesen, postai úton, telefonon, e-mailben

Személyes panaszügyintézés időrendje: előre egyeztetett időpontban

 

2. Megrendelés – általános rendelkezések

 

1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A webáruházban való

böngészéshez és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges. Az Ügyfél az eddigiektől függetlenül jogosult a Szolgáltató rendszerében regisztrálni

későbbi azonosítása és a szerződés teljesítésének egyszerűsítése érdekében.

 

2. Regisztráció esetén az Ügyfél a Szolgáltató rendszerébe rögzíti adatait, mely megkönnyíti a későbbi vásárlásait. Az Ügyfél a regisztrációs

folyamatot a „Regisztráció” menüpont alatt kezdeményezheti. A regisztráció során az Ügyfél megadja a vásárláshoz szükséges személyes és számlázási

adatait, a felhasználó nevét és jelszavát. Az Ügyfél a Apacuka webáruház rendszerébe a felhasználónév és jelszó megadásával tudja azonosítani

magát. A regisztrációval az ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et.

 

3. A felhasználónév és jelszó olyan adat, melyet az Ügyfél köteles megőrizni, és kizárni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését. Szolgáltató

fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél regisztrációja alatt, avagy Ügyfél adataival olyan megrendelések kerülnek rögzítésre, melyek

jogellenesek, a Szolgáltató rendes üzletmenetét akadályozza vagy gátolja, úgy a regisztrációt törölje, a megrendelés teljesítését pedig

visszautasítsa.

 

4. A Szolgáltató a regisztráció befejezésével a Regisztráció megtörténtéről az Ügyfél részére visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az Ügyfél

által megadott adatokat, felhasználó nevet.

 

5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,

hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.

 

6. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni azzal, hogy a termék

részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A termékek használati utasítását – ahol ezt a

jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.

 


A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés

nélküli változása miatt.

 

7. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára –

a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

8. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

 

6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék

közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

7. Megrendelés menete:

 

1. Az Ügyfél a weblap felső részén található termékkategóriák választásával eléri az érintett termékcsoportot. A termékcsoportba tartozó egyes

termékekre kattintva az Ügyfél választhat az egyes termékek közül. A kiválasztott termékről információs ablak nyílik, melynél megtalálja az Ügyfél

a termék leírását, termék adatokat, raktári állapotot, fogyasztói árat, melynek ismeretében megvásárlásra választhatja ki a terméket, és a „Kosárba”

teheti.

 

2. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A kosár a weboldal bal felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva

tekinthető meg, ahol a termék darabszáma módosítható és törölhető is.

 

9. A kosár tartalmának véglegesítése a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva végezhető el. A „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatók meg a

szállítási adatok. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, e-mail címét, továbbá

kötelező fizetési- és szállítási módot választani. A 2.2 pont értelmében Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség

az abból adódó károkért.

 

3. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon

található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot tartalmazó vásárlói tájékoztatót

elfogadja. Ezt követően a „rendelés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely

visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott

adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek

felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél

által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés

visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Amennyiben a termék nem elérhető, nincs

raktáron, úgy ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról.

Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

 

2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont

szerinti – visszaigazoló e-mailt.

 

3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

4. A rendelés feladása után, de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma

bejelentése a [email protected] email címen vagy a +36-70-940-6480 telefonszámon lehetséges.

 

4. Adatbeviteli hibák javítása

 

1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az

adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

 

2. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

 

5. Szállítási feltételek

 

1. Személyes átvétel

 

1. Személyes átvétel helye, ideje:

 

2120 Dunakeszi, Juhász Gyula utca 31/2, telefonom előre egyeztetett időpontban

 

2. Személyes átvétel esetén választható fizetési módok:

 

1. Előre utalás

2. Készpénzzel történő fizetés 

 

 

2. Áru átvétele utánvételes szállítás segítségével

 

1. Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb a megrendelést követő 9 munkanapon belül – előre utalással

történő fizetés esetén az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezést követő banki munkanaptól számított 9 munkanapon belül-

átadja a postaszolgálatnak. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról e-mailben értesítjük.

 

2. A Magyar Posta a megrendelt terméket Szolgáltató általi visszaigazolását követő 3-10 munkanapon belül kikézbesíti vásárlóinknak. A Szolgáltató a

futárszolgálat előzők szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.

 

3. A Magyar Posta kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím

kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja

teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, következő napon megkísérli újra a

kézbesítést. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány visszakerül a raktárunkba. A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés

megismétlése díjköteles.

 

4. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja

szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

 

5. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A

módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

6. Magyar Posta igénybevétele esetén választható fizetési módok:

 

1. Banki átutalás (előre utalás) a weboldalon történő megrendeléskor

2. Utánvét

 


 

4. A Szolgáltató a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen

rögzítésre kerül. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője

jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat

kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

6. Fizetési feltételek

 

1. Utánvét: Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni

 

1. A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a csomag újra küldését kizárólag a csomag

ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

2. Banki átutalás: A megrendelés alkalmával egy rendelés visszaigazoló levél kerül kiküldésre a regisztrációkor megadott e-mail címre. A levél

tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet szükséges feltüntetni az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás

átfutási ideje ~1 munkanap, külföldi átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet.


K&H Bank Zrt. Bankszámlaszámunk: 10400243-02413116- 00000000

Használható pénznem: HUF

 

 

7. Elállás jog

 

1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut

vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

 

2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. a terméknek,

2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi

átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

 

4. Elállási jog gyakorlásának a menete

 

1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában

feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, elektronikus levélben.

 

 

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az

elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a

14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés

esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

 

4. A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy az 1.6. pontban feltüntetett címre

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott

küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt

elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címek valamelyikére.

 

5. A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem

áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy)

naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan,

hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

7. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más

fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli. Amennyiben a fogyasztó bankkártya felhasználásával fizetett, úgy köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak a rendelkezése alatt álló bankszámla adatait, amelyre a vételár visszautalását kéri, ugyanis a Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén a fogyasztó banki adatait nem ismeri.

 

8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8. Szavatosság

 

1. Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap,

használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

2. Kellékszavatosság

 

8.2.1.A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a

Fogyasztó a termék(ek) átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért,

amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

 

8.2.2.A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

8.2.3.A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

8.2.4.A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a

Szolgáltatóval.

 

8.2.5.A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

8.2.6.A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa  elismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a 1.6. pontban megjelölt címre.

 

8.2.7.Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági

igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

8.2.8.Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat

következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Fogyasztó köteles megfizetni a Szolgáltató részére.